• Kundeservice+45 50 56 97 63
 • info@outdoordesign.dk
Min forespørgsel
Min indkøbskurv
Salgs- og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende, medmindre de fraviges ved skriftlig aftale mellem OutdoorDesign (herefter OD) og køber.
Vi sælger hovedsageligt til erhvervs- og offentlige kunder, men også private.
Der er mulighed for at betale med kort, faktura og EAN.

 

 

Betaling (betalingskort, faktura og EAN)
Betaling med betalingskort

Det er muligt at anvende VISA/Dankort/Mastercard som betalingsmetode. OD anvender E-pay betalingsmodul, som er en af de mest anerkendte løsninger.
I praksis hæves købsbeløbet først, når ordren afsendes og dermed færdigekspederes i økonomi- og lagersystemet.

Betaling med faktura / EAN

Når varerne er afsendt, fremsendes elektronisk faktura på PDF.
Hvis der bestilles varer på vegne af en offentlig Institution kan der benyttes EAN-fakturering. EAN-nummeret oplyses ved bestilling.

Ved almindelige køb er betalingsfristen 14 dage netto.

Ved overskridelse af forfaldstidspunktet for betalingen efter levering pålignes den samlede ordresum 2 procent per påbegyndt måned samt et administrationsgebyr på kr. 100,- per rykker. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som vi ikke har anerkendt skriftligt.

Såfremt køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er OD ikke forpligtiget til yderligere levering.

Hvis OutdoorDesign forgæves har sendt 3 rykkerbreve til køber, overgives sagen uden varsel til fremmedinkasso. Køber er forpligtiget til at betale de fulde inkassoomkostninger.

Garantistillelse

Ved visse ordrer eller større køb kan OD kræve, at kunden forudbetaler 30% af købesummen.

Ved forudbetaling vil varerne blive sat i ordre, når betalingen er registreret på OD's bankkonto. Medmindre andet er skriftligt aftalt, forfalder de resterende 70% til betaling senest 14 dage efter levering.

OD kan kræve, at private og kunder fra Grønland og Færøerne skal forudbetale. Dette vil fremgå af tilbuddet eller ordrebekræftelsen.

Fragtpriser og levering

Hos OD benyttes synlige fragtpriser. Priserne, der er som nedenfor, vil fremgå i forbindelse med bestillingen af varen/varerne.

Takstgruppe Beløb [kr.] Beskrivelse
1 79 Brev/lille pakke
2 199 Almindelig pakke
3 499 Palle
4 799 Palle med langt gods
5 1.200 Stort gods

Alle priser er i alt per ordre plus moms.
Priserne gælder for levering til Jylland, Fyn, Sjælland samt brofaste øer.

Emballage som paller og pallerammer debiteres den enkelte forsendelse særskilt. Med mindre andet er aftalt, tager OD ikke paller og pallerammer retur.

Levering

Leveringen finder sted på købers oplyste adresse. Alle forsendelser er betinget af, at aflæsningsstedet er tilgængeligt for en lastvogn ad farbar vej.

Levering finder sted til kantsten mellem kl. 8 og 16.
Pakker leveres med PostNord.

Køber skal ved levering - og inden der kvitteres for modtagelsen - kontrollere at det korrekte antal er leveret, og at varerne er i hel og ubeskadiget stand.
Er der skader på varerne eller svarer antallet ikke til bestillingen, skal køber meddele dette skriftligt til transportøren. Gør køber ikke indsigelser i umiddelbar forbindelse med leveringen, kan der ikke senere reklameres over manglende enheder eller transportskader.

Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen. Leveringer, som efter købers ønske stilles uden kvittering, er for købers egen risiko ved eventuelle mangler og beskadigelser.

Priser og tilbud

OD´s priser fremgår af brochure og hjemmeside eller ved forespørgsel per mail eller telefon. Alle priser opgives i danske kroner, ekskl. moms. Priserne er kun gældende inden for Danmarks grænser.

Såfremt der ikke er angivet acceptfrist i tilbud, bortfalder tilbuddet, hvis accept ikke er OD i hænde senest 4 uger efter tilbudsdatoen.
Alle tilbud fra OD er uforbindende. En ordre er først bindende efter OD's fremsendelse af skriftlig bekræftelse.

OD er løbende berettiget til uden varsel at foretage prisændringer i prislister og tilbud såfremt intet andet er aftalt.

Der tages forbehold for trykfejl, udgåede varer, udsolgte varer, prisændringer samt sortiments- og konstruktionsændringer.

Bestilling/ordre

Bestilling/ordre og forespørgsel på pris sker via hjemmeside, kontaktformular, mail eller telefon.

Bestilling - varer med priser:
 1. Find det/de ønskede produkter
 2. Kom produktet/produkterne i ”indkøbskurven” ved at klikke på den grønne knap ”Læg i kurv”.
 3. Klik på den grønne knap, ”Gå til bestilling,” når vare/r og antal er kontrolleret.
 4. Udfyld bestilling:
  - Fakturerings- og leveringsadresse
  - Betalingsform (kort, faktura eller EAN)
  - Klik på den grønne knap ”Gennemfør ordre”
 5. Systemet sender straks en automatisk genereret bekræftelse per mail.
 6. Den endelige leveringstid vil fremgå af den efterfølgende manuelle ordrebekræftelse.
Forespørgsel på ”varer uden priser”:
 • Find det ønskede produkt
 • Anbring produktet i ”Min forespørgsel” ved at klikke på den grønne knap ”Spørg på pris”
 • Klik på den grønne knap ”Gå til forespørgsel” når vare/r og antal er kontrolleret.
 • Udfyld kontaktoplysninger og klik på den grønne knap ”Send forespørgsel”
 • Systemet sender straks en automatisk genereret bekræftelse på modtagelsen af forespørgslen.
 • OD fremsender tilbud hurtigst muligt
Leveringstid og forsinkelse ved levering

De opgivne leveringstider er vejledende og overholdes, så vidt det er muligt, men OD påtager sig intet ansvar for følgerne af en eventuel forsinkelse. Såfremt en levering skulle blive forsinket tilstræber OD at meddele dette via mail. Køber har i den forbindelse ikke ret til at afbestille ordren.

Såfremt der købes produkter med forskellige leveringsdatoer, vil den længste leveringsdato gælde. Enhver ordre er modtaget under forbehold for force majeure, såsom strejke, lock-out, krig, uroligheder, brand, import- eller eksportforbud, transportproblemer, vareknaphed, forsinkelse med eller mangler ved leverancer fra underleverandører.

Ved forsinkelse fra købers side er OD berettiget til at fakturere sagen og få godtgjort positive omkostninger. Hvis køber udviser forsinkelser, accepterer køber, at OD ikke kan overholde den aftalte leveringstid. køber forpligtiger sig til at oplyse OD om, hvornår levering kan finde sted.

Montering af produkter

Nedennævnte er gældende i forbindelse med samling og opsætning af cykeloverdækning, cykelstativ, mv.

Med mindre andet er aftalt, er arbejdet eksklusiv tilslutning til kloak, reetablering af terræn, tilslutning til el og omlægning af kabler, bortkørsel af overskudsjord og opgravede materialer, gravetilladelse/oplysninger, beskæring af træer og buske, mv.

Der skal ligeledes være adgang for bil og minimal gåafstand (max. 10 meter) til installationssted. Området skal være ryddet for bevoksning og klar til montage. Montagearealets overflade forventes at være vandret, jævn og fast belagt med fliser eller asfalt samt én samlet montage, der ikke deles op i flere etaper. Der tages forbehold for skjulte forhindringer som kabler mv. der hindrer montage. Reetablering bør foretages straks af hensyn til sikkerhed.

Fortrydelses- og returret
B2B

Der er ikke fortrydelses- og returret.

B2C

Private har altid 14 dages returret ved køb af lagervarer. Returnering af varer skal ske i oprindelig stand og original ubeskadiget emballage, idet OD i modsat fald er berettiget til at afvise returneringen.

Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til oplyst konto indenfor 14 dage. Omkostninger til returnering skal kunden selv afholde.

Der er ikke fortrydelses- og returret på varer, der er samlet, bestilt eller produceret specielt til kunden.

Såfremt hindringer for en ordres effektuering er tilstede - hvor ordren slet ikke eller kun under uforholdsmæssige omkostninger kan afhjælpes - forbeholder OD sig retten til at annullere ordren.

Produktinformation

Produktinformationer, billeder, illustrationer og oplysninger er kun af vejledende karakter, og OD påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale.
OD's oplysninger er kun bindende, når særskilt skriftlig garanti er ydet som led i aftalen. OD er i øvrigt berettiget til at ændre i specifikationer, såfremt dette er påkrævet eller såfremt ændringen ikke påvirker kvaliteten eller ydelse i væsentlig grad.

Fejl og mangler

Reklamationsretten gælder for alle oprindelige fejl - dvs. fejl der var på varen ved modtagelsen samt fejl der kan henledes til fabrikationsfejl. Reklamation skal fremsættes skriftligt over for OD senest 8 dage efter det tidspunkt, hvor fejl og mangler er, eller burde være, opdaget, hvilket betyder ved modtagelsen af varen. En reklamation skal fremsættes skriftligt og indeholde en nøjagtig angivelse af, hvori fejl eller mangler består samt billededokumentation.

Kunden skal ved påberåbelse af en fejl/mangel ved leverancen bevise, at det leverede er mangelfuldt/fejlbehæftet og herunder dokumentere, at materialet er opbevaret, monteret, idriftsat, anvendt og vedligeholdt korrekt. Forpligtigelsen bortfalder ved følgerne af unormalt slid, overlast, mangelfuld vedligeholdelse, urigtig montage, ødelæggelse af overflader, kemikalier eller fejl efter reparation udført af andre end OD. Ligesom komponenter, der har været i brug eller på anden måde bærer præg af anvendelse, ikke kan accepteres som fejlbehæftede.

OD's ansvar for fejl og mangler er altid, og i enhver situation, begrænset til OD's valg enten at foretage reparation, om-levering eller at meddele kunden et af OD fastsat forholdsmæssigt afslag. Kunden kan ikke gøre andre mangelbeføjelser gældende. Reklamation for dellevering berettiger ikke til annullering af restordren.

OD hæfter kun for fabrikationsfejl eller mangler ved de enkelte varer i samme omfang, som leverandører hæfter herfor i forhold til OD.

Såfremt en reklamation fører til kreditering, forbeholder OD sig ret til at foretage fradrag for eventuel manglende emballage eller tilbehør. Såfremt en vare, der er returneret som garantireparation intet fejler, vil køber blive debiteret et eftersynsgebyr på kr. 400 ekskl. moms og forsendelsesomkostninger.

Der ydes 12 måneders reklamationsret og der opnås ikke ny reklamationsret ved reklamation eller ombytning. Følgeskader på udstyr, som skyldes købers manglende eller forsinkede reklamation, dækkes ikke.

Forbehold

Varmgalvaniserede overflader, der er lakeret kan fremstå med mindre struktur i overfladen, hvilket ikke skyldes dårlig kvalitet eller fejl. Det er alene et udtryk for at zinklaget i galvaniseringen er gået i forbindelse med stålet og dermed fører til en ujævn overflade.

Træ er et levende/natur materiale, som arbejder afhængig af vind og vejr, hvilket kan medføre revner, buer og sprækker. Eftersom revner, buer og sprækker ikke påvirker styrken, er forandringerne ikke reklamationsberettigede.

Der skal særskilt gøres opmærksom på, at malingen på grill og bålsteder, som følge af brug over tid, vil brænde af/skalle af og på sigt vil der opstå rust på overfladen. Dette betragtes som almindelig slitage.

I forbindelse med transporten af vare kan der opstå slidmærker på varens maling. Disse slidskader er uden betydning for produktets funktionalitet og betragtes som almindelig slitage.

Produktansvar

OD er ansvarlig for skade på personer og ting, som følge af mangler ved de leverede produkter, i det omfang ansvaret følger gældende lovregler om produktansvar. OD hæfter dog ikke for skade af fast ejendom eller løsøre, der er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse (erhvervstingskader).

OD kan yderligere ikke gøres ansvarlig for driftstab, skade på opbevarede varer, avancetab eller andet indirekte tab i anledning af produktansvar.

Hvor OutdoorDesign benytter sig af underleverandør/samarbejdspartner, gælder garantien fra underleverandørs/samarbejdspartners aflevering til OD.
Garantien for underleverandørs/samarbejdspartners arbejde er ikke mere vidtgående end underleverandørs/samarbejdspartners garanti over for OD.
OD er alene ansvarlig for skade forvoldt af det solgte, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af OD eller andre, som OD har ansvaret for.
Såfremt OD som sælger måtte blive pålagt ansvar i forhold til tredjemand, kan sælger gøre regres mod kunden, medmindre denne påviser, at sælger i medfør af ovenstående bestemmelse skal bære det endelige tab.

Ansvarsbegrænsning

OD er ikke ansvarlig for købers anvendelse af det solgte.

Erstatningskrav kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand og OD påtager sig ikke noget ansvar, ud over hvad der fremgår af nævnte betingelser. OD kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

OD påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand.

Alle aftaler er på dansk og efter dansk ret.

Ud over forbehold for trykfejl i både priser og varebeskrivelser samt moms- og afgiftsændringer, tages forbehold for mellemsalg og midlertidigt udgåede varer.

Ejendomsforhold

Ejendomsretten til varer eller dele deraf tilkommer OD, indtil alle beløb i henhold til denne aftale er fuldt betalt af køber.

Tvister

OD´s Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for købers købs- og leveringsbetingelser.

Alle tvister skal afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten finder sted i Odense, Danmark, og processproget er dansk.

Ophavsret

Fotos, grafik og øvrige illustrationer på OD´s hjemmeside tilhører OD og er beskyttet af ophavsretlige regler og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden OD's skriftlige tilladelse.

Fortrolighedspolitik - personlige data og oplysninger

Shopsystemet anvender såkaldte cookies. En cookie er betegnelsen for en fil som gemmes på PCén. Cookies hjælper med at gemme personlige præferencer og måle trafikken på hjemmesiden.

En cookie bliver slettet af sig selv, når der er gået et bestemt antal måneder. Det er også muligt at slette cookies via browserindstillingerne (i Internet Explorer sker det via menuen "Funktioner" og menupunktet "Internetindstillinger").

OD forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. OD vil således ikke afsløre information om kunder og brugere til tredje part, medmindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion.
OD vil heller ikke sælge kundens navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse.

Ejeroplysninger

OutdoorDesign ApS
Østerbro 4, 5690 Tommerup
Tlf: + 45 50569763
info@outdoordesign.dk
Cvr.nr: 38749781